Antidiscriminatiebeleid

 

Statement

Met willen wij een actieve en positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Diversiteit is daarbij voor ons een sleutelwoord. Bij onze werving en selectie kijken we naar vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie en zo vinden we voor elke vacature de beste kandidaat. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol.

Doel

Het doel van dit beleid is om naar medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 • Wat AD Werkt BV verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
  • Wat het standpunt is van AD Werkt BV ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;

Handelen door de medewerkers:

 • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
  • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Standpunt van AD Werkt BV

AD Werkt BV wijzen iedere vorm van discriminatie af. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
  • Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
  • In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
  • Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
  • AD Werkt BV tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de medewerkers

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij leidinggevende.

Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Verantwoordelijkheden van werkgever

AD Werkt BV is verantwoordelijk voor:
• Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
• De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat de medewerkers: geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid;
• goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
• voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminerend verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
• De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon: info@adwerktbv.nl

Borging

Als kleine organisatie in omvang, werken wij nauw samen en is iedere medewerker bekend met het antidiscriminatiebeleid. Aanvullende maatregelen zijn vooral van belang als de organisatie groeit. Om ook dan het antidiscriminatiebeleid te borgen treffen wij de volgende maatregelen:

 • Elke medewerker is bekend met de voorlichtingswebsite www.werkjijmeezegnee.nl van de ABU;
  • Antidiscriminatiebeleid/ diversiteit is een terugkerend agendapunt bij ons weekoverleg;
  • Het antidiscriminatiebeleid maakt onderdeel uit van het inwerktraject voor (nieuwe) medewerkers (ook stagiairs);
  • Mystery calls worden geëvalueerd en de uitkomsten waar nodig ingepast in het bestaande beleid:

Onze opdrachtgevers zijn op de hoogte van onze werkwijze en van het feit dat wij verzoeken met een discrimineel karakter niet honoreren.

 

 

 

 

Privacy Policy

Privacy policy voor AD Werkt BV, eigenaar van adwerktbv.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van adwerktbv.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op adwerktbv.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van AD Werkt BV en specifiek adwerktbv.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@adwerktbv.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

adwerktbv.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, .

5) Gebruik van cookies

adwerktbv.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door adwerktbv.nl te beïnvloeden.

 

Create Meeting
Cancel